Marczuk Adwokaci

Polityka prywatności

Nota prawna

Niniejsza witryna internetowa (dalej „Strona”) została przygotowana na zlecenie Kancelarii Adwokackiej adw. Włodzimierza Marczuka (zwanej dalej „Kancelarią”). Wszelkie informacje zawarte na Stronie dostępne są nieodpłatnie. Strona nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych na Stronie nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty świadczenia usług prawniczych. W celu uzyskania porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się bezpośrednio do Kancelarii.

Odnośniki umieszczone na Stronie dają możliwość przejścia na inne strony tworzone lub administrowane przez osoby trzecie. Kancelaria nie ma żadnego wpływu na treść informacji umieszczonych na tych stronach i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Zawartość Strony, w tym tekst, rozwiązania graficzne i techniczne, podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono wszelkie prawa z tego tytułu przysługują wyłącznie Kancelarii. Poza dozwolonym użytkiem prywatnym (kopiowanie i przechowywanie materiałów dostępnych na Stronie na użytek osobisty) jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii niedozwolone.

Kancelaria dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte na Stronie były jak najbardziej rzetelne, a także aby korzystanie ze Strony było jak najwygodniejsze. W zakresie dozwolonym prawem Kancelaria wyłącza swą odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki korzystania ze Strony, w szczególności za szkody wynikające z użytkowania, niemożności użytkowania lub wadliwego funkcjonowania Strony albo wynikające z niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji umieszczonych na Stronie.

Toruń, dn. 16 kwietnia 2019 r.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacja ogólna:
Ochrona prywatności i danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie, w związku z czym                                              opracowaliśmy dokument wyjaśniający zasady przetwarzania, gromadzenia, ochrony i wykorzystywania                                                        informacji o Użytkownikach odwiedzających naszą stronę internetową www.wlodzimierzmarczuk.pl​


Za pośrednictwem naszej witryny nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych osobowych.
Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej,
chyba, że sam zechcesz się z nami skontaktować przez zamieszczony na stronie internetowej formularz
kontaktowy, wyrażając w ten sposób dobrowolną zgodę na przetwarzanie wskazanych przez Ciebie
danych osobowych.


Dbając o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, działamy w oparciu o wewnętrzne
procedury, zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych
osobowych, a w szczególności z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. (dalej:RODO);
 • ustawą z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201,z 2018 r. poz. 138, 650), która jest implementacją dyrektywy 2002/58/WE zmienionej dyrektywą 2009/136/WE.

2. Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie przetwarzane przez Administratora danych osobowych informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osob


3. Co to jest przetwarzanie danych?
Przetwarzanie danych osobowych, to wszelkie czynności jakie Administrator danych osobowych może
wykonać na danych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, dopasowywanie
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


4. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem strony internetowej www.wlodzimierzmarczuk.pl, a tym samym Administratorem Twoich
danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Włodzimierz Marczuk z siedzibą
w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 22/6, 87-100 Toruń (dalej: Administrator danych osobowych).


5. Jak się z nami skontaktować?
W sprawach z zakresu Polityki Prywatności prosimy o kontakt mailowy, wysyłając wiadomość na adres:
biuro@wlodzimierzmarczuk.pl
We wszelkich innych sprawach możesz się z nami skontaktować:
a. mailowo na adres poczty elektronicznej: biuro@wlodzimierzmarczuk.pl;
b. telefonicznie: 504 029 661;
c. przez wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce „Kontakt”.

6. W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

a. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie;
b. przez kontakt telefoniczny z nami;
c. przez bezpośrednią wizytę w naszym biurze;
d. za pomocą wykorzystywanych przez nas plików cookies.

7. Jakie są cele i podstawy prawne, dla których zbieramy i przetwarzamy Twoje dane?

a. nawiązanie kontaktu z Tobą i ustalenie zasad ewentualnej współpracy;
b. dostosowanie zawartości strony internetowej do Twoich preferencji i indywidualnych potrzeb,
takich jak wybór języka, układ czy rozmieszczenie treści na stronie;
c. tworzenie anonimowych statystyk odwiedzin strony internetowej i sposobu korzystania
z niej w celu pomiaru atrakcyjności serwisu, a co za tym idzie stałego ulepszania jej struktury
i zawartości.


Nawiązując z nami kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej czy formularza kontaktowego,
w naturalny sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail. Dane wskazane w
przesłanej wiadomości są dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu z Tobą. Twoje dane
osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i/lub b RODO, w związku z zainicjowanym przez
Ciebie kontaktem z nami i ustaleniem zasad ewentualnej współpracy.


8. Jakie dane osobowe wskazujesz w formularzu kontaktowym?
W ramach zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego, przetwarzamy dobrowolnie
podane przez użytkowników serwisu dane osobowe w następującym zakresie:
a. imię, nazwisko
b. adres e-mail i/lub numer telefonu
c. informacje zawarte w treści wysłanej do nas wiadomości.


9. Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych:
Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania
oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych.
Prawo dostępu do danych osobowych: jako użytkownik masz prawo uzyskać potwierdzenie
od Administratora danych osobowych, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to jesteś
uprawniony uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych oraz następujących informacji
w zakresie dotyczącym Ciebie:

 • cele przetwarzania,
 • kategorie odnośnych danych osobowych,
 • ich odbiorcy (jeżeli występują),
 • okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu,
 • informacje o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • informacje o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego,
 • informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały zebrane do użytkownika,
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz znaczące informacje na temat logiki procesu, którego dotyczy, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla użytkownika zgodnie z art. 15 RODO;

Prawo do sprostowania danych: jako użytkownik masz prawo do żądania od Administratora danych
osobowych niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych Twoich danych osobowych. Biorąc pod
uwagę cele przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym
poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia;


Prawo do usuwania danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"): masz prawo
do żądania od Administratora danych osobowych usunięcia bez zbędnej zwłoki Twoich danych
osobowych, gdy zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wycofałeś udzieloną przez Ciebie zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie istnieją żadne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania,
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator danych osobowych,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

W określonych okolicznościach, wynikających z art. 17 ust. 3 RODO, prawo do bycia zapomnianym
nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne w dalszym ciągu.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo do żądania
od Administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy ma zastosowanie jedna
z poniższych sytuacji:

 • kwestionujesz prawidłowość Twoich danych – ograniczenie na okres pozwalający Administratorowi danych osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych,
 •  przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia,
 •  Administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,
 •  wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO – ograniczenie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące,
które nam dostarczyłeś, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez
przeszkód z naszej strony, jeżeli łącznie spełnione są poniższe wymogi:

 •  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy; oraz
 •  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały
przesłane przez Administratora danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, o
ile jest to technicznie możliwe.


Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących Cię danych osobowych jeżeli Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane w
jego prawnie uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli Twój sprzeciw będzie zasadny,
Administrator danych osobowych nie będzie mógł już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – Twoich lub Administratora danych osobowych.

Prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego:
Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


10. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty trzecie działające na nasze zlecenie, przetwarzające Twoje
dane w szczegółowo przez nas określonych celach. Mogą to być m. in. dostawcy, hostingu stron internetowych czy wsparcia IT.

11. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane będą przechowywane do czasu istnienia uzasadnionego interesu ich przetwarzania. Okres
ten będzie różny w zależności od charakteru podjętej współpracy z nami.
W związku z wykorzystywaniem przez nas plików cookies, tzw. cookies sesyjne przechowywane
są do czasu korzystania z naszej strony internetowej, natomiast tzw. cookies trwałe zachowywane
są na Twoim urządzeniu końcowym zgodnie z ustawieniami w Twojej przeglądarce internetowej,
umożliwiając nam rozpoznanie Twojej przeglądarki w trakcie Twojego kolejnego wejścia na naszą stronę.

12. Czy Twoje dane są bezpieczne?
Jako Administrator Twoich danych osobowych podejmujemy szereg działań, aby zabezpieczyć Twoje
dane osobowe przed przypadkową utratą lub zniszczeniem, fałszowaniem, modyfikacją, manipulacją
oraz nieautoryzowanym dostępem i nieuprawnionym ujawnieniem.

13. Zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian, modyfikacji lub aktualizacji w dowolnym
momencie, poprzez zamieszczenie właściwej wersji Polityki Prywatności na niniejszej stronie. Każda 
wersja Polityki Prywatności zostanie opatrzona u góry strony datą obowiązywania. O wszelkich zmianach
będziemy Cię informować w sposób czytelny i zrozumiały.

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

BĄDŹMY W STAŁYM KONTAKCIE

  Znajdź nas na mapie

  Bądźmy w stałym kontakcie
  ul. Jęczmienna 22/6 87-100 Toruń NIP: 9561536955 REGON: 871557372

  Kontakt do nas

  Kontakt w nagłych przypadkach

  adw. Włodzimierz Marczuk

  604 366 628

  adwokat@wlodzimierzmarczuk.pl